Activities List

GSSS Gumma Chopal [02111214002]
[Guest Lecture - ITES]

Read More

GSSS Gumma Chopal [02111214002]
[Guest Lecture - ITES]

Read More

GSSS Gumma Chopal [02111214002]
[Guest Lecture - ITES]

Read More

GMSSS Majheen [02021906002]
[Guest Lecture - Media & Entertainment]

Read More

GMSSS Majheen [02021906002]
[Guest Lecture - Media & Entertainment]

Read More

GMSSS Majheen [02021906002]
[Guest Lecture - Media & Entertainment]

Read More

GMSSS Majheen [02021906002]
[Guest Lecture - Media & Entertainment]

Read More

GBSSS Nurpur [02021410403]
[On Job Training (OJT) - Healthcare]

Read More

GBSSS Nurpur [02021410403]
[Chart Making Activities - Healthcare]

Read More

GBSSS Nurpur [02021410403]
[Chart Making Activities - Healthcare]

Read More

GBSSS Nurpur [02021410403]
[e-Learning Module - Healthcare]

Read More

GBSSS Nurpur [02021410403]
[e-Learning Module - Healthcare]

Read More

GSSS BALDHAR [2021200603]
[Chart Making Activities - Tourism & Hospitality]

Read More

GMSSS Sataun [02100800102]
[e-Learning Module - Automotive]

Read More

GMSSS Sataun [02100800102]
[e-Learning Module - Automotive]

Read More

GMSSS Sataun [02100800102]
[e-Learning Module - Automotive]

Read More