Activities List

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[Chart Making Activities - ITES]

Read More

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[Student Portfolio - ITES]

Read More

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[During Lockdown (COVID-19) - ITES]

Read More

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[During Lockdown (COVID-19) - ITES]

Read More

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[Chart Making Activities - ITES]

Read More

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[Student Portfolio - ITES]

Read More

Gsss Kanger dharyar [02100708202]
[Model Making Activities - ITES]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Role Play - Healthcare]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GMBSSS Lalpani [02111505402]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GSSS Bagdhar [02010102102]
[Guest Lecture - Healthcare]

Read More

GSSS Bagdhar [02010102102]
[Any Others Activities - Healthcare]

Read More